నన్నెంతగా ప్రేమించితివో

CHORUS
Em G C D Em నన్నెంతగా ప్రేమించితివో – నిన్నంతగా దూషించితినో Em G Am C D Em నన్నెంతగా నీవెరిగితివో – నిన్నంతగా నే మరచితినో Em C D Em గలనా నే చెప్పగలనా – దాయనా నే దాయగలనా (2) Em D అయ్యా... నా యేసయ్యా... C Em నాదం... తాళం... రాగం - ఎదలో నీదే ఈ ప్రేమ స్వరము (2) VERSE 1 Em G D Em ఏ రీతిగా నా ఉదయమును – నీ ఆత్మతో దీవించితివో Em G D Em ఏ రీతిగా నా భారమును – నీ కరుణతో మోసితివో (2) Em D Em ఏ రీతిగా నా పలుకులో నీ నామమును – నిలిపితివో Em D Em ఏ రీతిగా నా కన్నీటిని నీ ప్రేమతో – తుడిచితివో (2) || గలనా || VERSE 2 Em G D Em ఏ రీతిగా నా రాతను – నీ చేతితో రాసితివో Em G D Em ఏ రీతిగా నా బాటను – నీ మాటతో మలిచితివో (2) Em D Em ఏ రీతిగా నా గమ్యమును నీ సిలువతో – మార్చితివో Em D Em ఏ రీతిగా నా దుర్గమును నీ కృపతో – కట్టితివో (2) || గలనా ||

Strumming: D D U D U

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s