నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య

CHORUS
Fm  Eb    Fm     Db Fm
నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య విరువు యేసయ్యా (2)
Fm  Db Fm Bbm Eb    Db Fm 
విరువు యేసయ్యా   ఆశీర్వదించు యేసయ్యా (2)   ||నీ చేతిలో||

VERSE 1 (X2)
Fm      Db
తండ్రి ఇంటినుండి పిలిచితివి అబ్రామును
Ab  Cm  Fm Ab Cm   Fm
ఆశీర్వదించితివి అబ్రహాముగా మార్చితివి            ||నీ చేతిలో||

VERSE 2 (X2)
Fm       Db
అల యాకోబును నీవు పిలిచితివి ఆనాడు
Ab  Cm Fm Ab Cm    Fm
ఆశీర్వదించితివి  ఇశ్రాయేలుగా మార్చితివి           ||నీ చేతిలో||

VERSE 3 (X2)
Fm        Db
హింసకుడు దూషకుడు హానికరుడైన
Ab  Cm  Fm Ab  Cm  Fm
సౌలును విరిచితివి పౌలుగా మార్చితివి             ||నీ చేతిలో||

Strumming: D D U D U

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s