వందనం

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

INTRO (X2)
D // Em // G/B ////
D // Em // G ////

VERSE 1 (X2)
D Em G/B
ఆకలితో నే అలమటించినప్పుడు
D G
అక్కరనెరిగి ఆదుకున్నావు (2)

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

VERSE 2 (X2)
D Em G/B
ఊహించలేని ఆశ్చర్య కార్యములతో
D G
ఏ కొదువ లేక నను కాచుచుంటివి

EXTENDED VERSE
C G/B D Em
కష్టాలెన్ని వచ్చినా – కరువులెన్ని కలిగినా
C G/B D G
నీ చేతి నీడ ఎప్పుడూ నను దాటిపోదు           

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా
Em G D Em D C
నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే…
C
యేసయ్యా

BRIDGE (X2)
Am G/B
తప్పిపోయినా త్రోవ మరచినా
C D
నీ కృప నన్ను విడచి వెళ్ళదు

POST-CHORUS
C G/B D Em D C
నా ప్రతి విన్నపం నీ చెంత చేరునేసయ్యా
Em D/F# G D Em D C
నా ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు నీవే యేసయ్యా

PRE-CHORUS
Am D G Em Am D G
వందనం యేసయ్యా నీకే వందనం యేసయ్యా

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s