ఓ యేసు నీ ప్రేమ

C                Em
ఓ యేసు నీ ప్రేమ - ఎంతో మహానీయము
F    C       G      C   
ఆకాశ తార పర్వత సముద్రములకన్న గొప్పది (2)   ||ఓ యేసు||

C      Am  F        C
ఆగమ్య ఆనందమే - హృదయము నిండెను
C      Am  F     C
ప్రభుని కార్యములు - గంభీరమైనవి
F      C        
ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు
G       C
స్తుతికి యోగ్యములు (2)             ||ఓ యేసు||

C        Am  F     C
సంకట సమయములో - సాగలేకున్నాను 
C       Am  F        C
దయచూపు నా మీదా - అని నేను మెరపెట్టగా
F      C         
వింటినంటివి నా మొర్రకు ముందే
G       C
తోడునుందునంటివి (2)             ||ఓ యేసు||

C     Am  F        C
మరణాందకారపు - లోయనే సంచరించిన 
C    Am  F    C
నిరంతరమేసు - నాదు కాపరివై
F       C        
కరమునిచ్చి నన్ను గాయుచు నడుపు
G     C
కరణగల ప్రభువు (2)              ||ఓ యేసు||

C       Am  F        C
కొదువలెన్ని యున్నా - భయపడను నేనెప్పుడు
C      Am  F      C
పచ్చిక బయలులో - పరుండ జేయును
F       C        
భోజనజలములతో తృప్తి పరచు 
G       C
నాతో నుండునేసు (2)              ||ఓ యేసు||

C      Am  F      C
దేవుని గృహములో - సదా స్తుతించెదనూ
C         Am  F      C
సంపూర్ణ హృదయముతో - సదా భజించెదనూ
F     C        
స్తుతి ప్రశంసలకు యోగ్యుడేసు
G       C
హల్లేలూయా ఆమేన్ (2)             ||ఓ యేసు||

Strumming: D U D U D U D U D U D U

YouTube Link (Note the key used is C#)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s