ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ

F#m       D   E  F#m
ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ – కల్వరిలోని ప్రేమ
       E        D    E   C# F#m
మరణము కంటె బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించె నీ ప్రేమ (2) ||ఆశ్చర్యమైన|| 
          
F#m   E   F#m     D   E   F#m
పరమును వీడిన ప్రేమ – ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమ (2)
   A    E    D       E  F#m
నన్ను కరుణించి ఆదరించి సేదదీర్చి నిత్య జీవమిచ్చే (2)    ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m  E    F#m      D   E   F#m
పావన యేసుని ప్రేమ – సిలువలో పాపిని మోసిన ప్రేమ (2)
  A    E    D       E   F#m
నాకై మరణించి జీవమిచ్చి జయమిచ్చి తన మహిమ నిచ్చే (2)   ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m   E    F#m     D   E   F#m
శ్రమలు సహించిన ప్రేమ – నాకై శాపము నోర్చిన ప్రేమ (2)
  A   E    D      E  F#m
విడనాడని ప్రేమది ఎన్నడూ యెడబాయదు (2)         ||ఆశ్చర్యమైన||

F#m  E   F#m     D   E   F#m
నా స్థితి జూచిన ప్రేమ – నాపై జాలిని జూపిన ప్రేమ (2)
  A   E    D    E    F#m
నాకై పరుగెత్తి కౌగలించి ముద్దాడి కన్నీటిని తుడిచే (2)     ||ఆశ్చర్యమైన||

Strumming: D U D U D U D U D U D

YouTube Link (Key used in the video is Fm)

2 thoughts on “ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ

 1. PRAISE THE LORD,
  Greetings to you in the name of our lord and Savior Jesus Christ.

  God bless you and your work…….
  how can i take printout for practice purpose?

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s