తర తరాలలో

Em 
తర తరాలలో యుగ యుగాలలో జగ జగాలలో
Em   D   C    Em
దేవుడు దేవుడు యేసే దేవుడు
  Em     D     C    Em
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

Em   D  C   Em      D   C  Em 
భూమిని పుట్టించకమునుపు - లోకము పునాది లేనపుడు   ||దేవుడు||

Em  D  C  Em     D   C  Em
సృష్టికి శిల్పకారుడు - జగతికి ఆదిసంభూతుడు       ||దేవుడు||
Em   D  C  Em     D   C  Em
తండ్రి కుమార ఆత్మయు - ఒకడైయున్న రూపము     ||దేవుడు||

Strumming: D D U D U D U D

One thought on “తర తరాలలో

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s