కంటి పాప వలే నన్ను కాచుటకు

   D       Bm       G      A     
కంటి పాప వలే నన్ను కాచుటకు - నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా
   D       Bm        G      A  
ఘోర పాపినైన నను మన్నించుటకు - నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా
   Bm    G    Bm     G 
వేదనలు భరియించి అవమానం సహియించి
   Bm   G     Bm  G    A    D
నా కోరకు సిలువలో ప్రాణమును అర్పించుటకు నేను అర్హుడనా

   D           Bm  
నన్ను పరమున చేర్చుటకు నీవే నా దరి చేరితివి
   G           F#m
నాకు విడుదలనిచ్చుటకు నా దోషములు మోసితివి
  D            Bm          
నా శాపము తొలగించుటకు నీవే పాపముగా మారి
   G         D    
నన్ను శుద్ధుని చేయిటకు నీ రక్తము చిందించితివి
   Am           Gm  
నాలో ఉపిరి నిలుపుటకు నీ తుది శ్వాస వీడితివి
   D        Bm  D  
ఇంత ప్రేమ చూపుటకు నేనర్హుడనా     ||నాలో ఉపిరి|| 

   D       Bm       G      A 
కంటి పాప వలే నన్ను కాచుటకు - నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా

   D           Bm  
అల్పుడను నను కరుణించి రక్షణ కవచము నాకిచ్చి
   G           F#m
యోగ్యడవంటు నను పిలచి నీ వారసునిగా చేసితివి
 D           Bm          
అర్పింతును దేవా నీకే సర్వ ఘణత ప్రభావములు
  G         D     
నా జీవిత పర్యంతము నీ దాసుడనై బ్రతికెదను
   Am          Gm  
నీ చరణములను హత్తుకొని అద్దరి చేరుకొందునయా
 D          Bm   D
నీ మహిమ కాంతులలో నీవసింతునయా     ||నీ చరణములను||

   D       Bm       G      A     
కంటి పాప వలే నన్ను కాచుటకు - నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా
   D       Bm        G      A  
ఘోర పాపినైన నను మన్నించుటకు - నేను అర్హుడనా నేను అర్హుడనా
  Bm    G    Bm     G 
వేదనలు భరియించి అవమానం సహియించి
   Bm   G     Bm  G    A    D
నా కోరకు సిలువలో ప్రాణమును అర్పించుటకు నేను అర్హుడనా

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s