ఏ తెగులు నీ గుడారమున్

G          C  G  D   G
ఏ తెగులు నీ గుడారమున్ - సమీపించదయా
G          C  G  D  G    
అపాయమేమియు రానేరాదు - రానేరాదయ్యా
  C       G  
లల లాలాలల - లల లాలాలల 
  D       G 
లల లాలాలల - లల లా

చరనం 1
G                 C
ఉన్నతమైన దేవుని నీవు – నివాసముగా గొని
Am           D      G                
ఆశ్రయమైన దేవుని నీవు – ఆదాయ పరచితివి 

చరనం 2
G                 C
గొర్రెపిల్ల రక్తముతో – సాతానున్ జయించితిమి
Am          D        G
ఆత్మతోను వాక్యముతో – అనుదినం జయించెదము 

చరనం 3
G                     C
దేవుని కొరకై మన ప్రయాసములు – వ్యర్ధము కానేకావు
Am          D      G
కదలకుండా స్థిరముగా - ప్రయాస పడేదము 

చరనం 4
G                  C
మనయొక్క నివాసము – పరలోక మందున్నది
Am         D       G
రానైయున్న రక్షకుని - ఎదుర్కొన కనిపెట్టెదం

Strumming: D D U D U

2 thoughts on “ఏ తెగులు నీ గుడారమున్

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s