ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా

Em
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా 
            D
ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా... 
  Am         G      D          Em
నా చింతలన్ని తీరేనయ్యా నిన్ను చేరిగా - ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా (2) ||ఎంత|| 

Em                  
ఘోరపాపినై నేనూ – నీకు దూరంగా పారిపోగా (2)
Am      G      D       Em
నీ ప్రేమతో నను క్షమియించి - నను హత్తుకొన్నావయ్యా (2)        ||ఎంత||

Em                  
నాకున్న వారందరూ – నను విడచిపోయిననూ (2)
Am          G       D        Em
ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేసిననూ - నను నీవు విడువలేదయ్యా (2)  ||ఎంత||

Em                    
నీవు లేకుండ నేనూ – ఈ లోకంలో బ్రతుకలేనయ్యా (2)
Am      G      D        Em
నీతో కూడా ఈ లోకం నుండీ - పరలోకం చేరెదనేసయ్యా (2)        ||ఎంత||

Strumming: D U D U D U D U  D U D

YouTube Link (The video song is in Gm, capo 3 to play along)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s