తార వెలిసింది ఆ నింగిలో

Em     C      D       Em
తార వెలిసింది ఆ నింగిలో - ధరణి మురిసింది
Em     C      D      Em
దూత వచ్చింది సువార్తను - మాకు తెలిపింది  (2)
Em   C   G  Em
రాజులకు రాజు పుట్టాడని
Em    C   D    Em
యూదుల రాజు ఉదయించాడని

Em                          Am
మందను విడచి మమ్మును మరచి - మేమంతా కలిసి వెళ్ళాములే
     D           C   Em
ఆ ఊరిలో ఆ పాకలో - స్తుతి గానాలు పాడాములే (2)
Em      Am       D      Em
సంతోషమే ఇక సంబరమే - లోక రక్షణ ఆనందమే
Em      Am       D      Em
స్తోత్రార్పణే మా రారాజుకే - ఇది క్రిస్మస్ ఆర్భాటమే

Em                     Am
బంగారమును సాంబ్రాణియు - బోళంబును తెచ్చాములే
      D        C        Em
ఆ యింటిలో మా కంటితో - నిను కనులారా గాంచాములే
Em         Am      D        Em
మా ఇమ్మానుయేలువు నీవేనని - నిను మనసారా కొలిచాములే
Em      Am         D        Em
మా యూదుల రాజువు నీవేనని - నిను ఘనపరచి పొగిడాములే

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link (Original is in Cm)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s