కృపలను తలంచుచూ

Em	D 
కృపలను తలంచుచూ (2)
Em  C	   G	     D	     Em
ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని - కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2)  
 
Em		 D		
కన్నీటి లోయలలో - నే కృంగిన వేళలో (2)  
Em      D	
నింగిని చీల్చి - వర్షము పంపి 
G    C    D      G    C    Em
నింపెను నా హృదయం యేసు - నింపెను నా హృదయం (2) ||కృపలను||

Em		  D	
రూపింపబడుచున్న - ఏ ఆయుధముండినను (2)  
Em	    D	
నాకు విరోధమై - వర్ధిల్లదుయని 
G   C   D      G   C   Em
చెప్పిన మాట సత్యం ప్రభు - చెప్పిన మాట సత్యం (2)   ||కృపలను||

Em		  D	 
హల్లెలూయ ఆమేన్ - ఆ.. ఆ.. నాకెంతొ ఆనందమే (2)  
Em		 D	
సీయోన్ నివాసం - నాకెంతొ ఆనందం 
G   C   D     G   C   Em
ఆనందమానందమే ఆమేన్ - ఆనందమానందమే (2)     ||కృపలను||

Em		   D	
మిమ్మును ముట్టినవాడు - నా కంటి పాపను (2) 
Em	    D	
ముట్టునని సెల - విచ్చిన దేవుడు 
G   C  D      G   C  Em
కాచెను కలకాలం నన్ను - కాచెను కలకాలం (2)      ||కృపలను||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s