సందడి (Joyful Noise)

Gm      F
బెత్లహేములోనంటా – సందడి
Eb     F
పశువుల పాకలో – సందడి
Gm       F
దూతలు వచ్చెనంటా – సందడి
Eb      F
పాటలు పాడేనంటా – సందడి                 ||బెత్లహేము||
Gm     F      Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb      F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)

Gm
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ...
Gm      F       Eb        F
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ - విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
Gm    F       Eb       F
మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ - విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్

Gm     F
అర్ధ రాత్రి వేళలో – సందడి
Eb       F
దూతలు వచ్చెనంటా – సందడి
Gm      F
రక్షకుడు పుట్టెనని – సందడి
Eb      F
వార్తను తెలిపేనటా – సందడి                 ||అర్ధ రాత్రి||
Gm    F        Eb     F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి
Gm    F
చేసారంట సందడే సందడి 
Eb     F
చేయబోదాము సందడి సందడి సందడి సందడి సందడే      ||హ్యాప్పీ||   

Gm      F
గొల్లలు వచ్చిరంటా – సందడి
Eb        F
మనసారా మ్రొక్కిరంటా – సందడి
Gm       F
అందాల బాలుడంటా – సందడి
Eb     F
అందరి దేవుడని – సందడి                  ||గొల్లలు||
Gm     F      Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb     F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)  ||హ్యాప్పీ|| 

Gm       F
తారను చూచుకుంటూ – సందడి
Eb       F
జ్ఞానులు వచ్చారంటా – సందడి
Gm      F
పెట్టెలు తెచ్చారంటా – సందడి
Eb      F
కానుకలిచ్చారంటా – సందడి                 ||తారను||
Gm       F    Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb      F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)  ||హ్యాప్పీ||

Strumming: D D U D U    

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s