మేలులు నీ మేలులు

Em    D     C      Em
మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా (2)
  G  Am-B   D   C     Em 
నా ప్రాణమున్నంత వరకు - విడచి పోలేనాయ్యా
Em    D    C     Em
మేలులు నీ మేలులు - మరచి పోలేనాయ్యా

Em      G         D      Em
కొండలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em      G          D     Em
శ్రమలలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - విడిచి పోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
Em      G     D      Em
కొండలలో ఉన్ననూ నను - మరచి పోలేదయ్యా
Em      G     D      Em
శ్రమలలో ఉన్ననూ నను - విడిచి పోలేదయ్యా
  G      D       Bm     Em 
నీది గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా
G      D       Bm     Em 
గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా - గొర్రెపిల్ల మన్సయా యేసయ్యా

Em     G         D    Em
అగ్నిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - కాలిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em      G         D      Em
జలములలో వెళ్ళినా ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మునిగిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ.. (2)
Em     G     D    Em
అగ్నిలో ఉన్ననూ నను - కాలిపోలేదయ్యా
Em      G     D     Em
జలములలో వెళ్ళినా నను - మునిగిపోలేదయ్యా
  G      D        Bm      Em 
నీది పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా
G      D       Bm      Em 
పావురపు మనసయా యేసయ్యా - పావురపు మనసయా యేసయ్యా

Em      G         D     Em
చీకటిలో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - మరిచిపోలేదయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em       G          D      Em
దుఃఖములో ఉన్ననూ ఆ.. ఆ.. ఆ.. - స్నేహితుడైనావయ్యా ఆ.. ఆ.. ఆ..
Em     G     D     Em
చీకటిలో ఉన్ననూ నను - మరిచిపోలేదయ్యా
Em       G      D      Em
దుఃఖములో ఉన్ననూ మంచి - స్నేహితుడైనావయ్యా
  G       D       Bm      Em 
నీది ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా
G       D       Bm      Em 
ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా - ప్రేమంచే మన్సయా యేసయ్యా

Strumming: D D U D U D U D D

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s