నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా

I play this song in key of F. You can Capo 3 and use the below chords

D     G  A   D
నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా
D    G    A      D
ఒకవేళ ఉందంటే నీవిచ్చనదే ప్రభువా
 G  Bm   A   D
నీదే నీదే బ్రతుకంతా నీదే (2)        ||నాదంటూ||

A     D     A     D
నాకు ఉన్న సామర్ధ్యం - నాకు ఉన్న సౌకర్యం
A     D     A     D
నాకు ఉన్న సౌభాగ్యం - నాకు ఉన్న సంతానం  
D    A  D  D      A  D
ఆరగించే ఆహారం - అనుభవించే ఆరోగ్యం (2)
D   A   D
కేవలం నీదేనయ్యా (2)           ||నాదంటూ||

A     D     A     D
నాకు ఉన్న ఈ బలం - నాకు ఉన్న ఈ పొలం
A     D     A     D
త్రాగుచున్న ఈ జలం - నిలువ నీడ ఈ గృహం
D      A  D   D      A   D
నిలచియున్న ఈ స్థలం - బ్రతుకుచున్న ప్రతి క్షణం (2)
D   A  D
కేవలం నీదేనయ్యా (2)           ||నాదంటూ||

Strumming: D U D D U

YouTube Link (Note the video song is in a key of C)

5 thoughts on “నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా

 1. (Ennelu ellalo unnamu manam chalane devune nedalo)song bro its actually new year song may be its usefull for us all
  Plz share the chord bro

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s