మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు

Em        D    C     Em
మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు - నీవే మా దైవము (2)
Em D    Em        
సృష్టికర్త - ముక్తిదాత (2) 
  C       D 
మా స్తుతులకు పాత్రుడా….

Em  D  Em    D Em
ఆరాధన నీకే – ఆరాధన నీకే (2)
Em           D   Em     
ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన – ఆరాధన నీకే (2)
Em  D  Em    D Em
ఆరాధన నీకే – ఆరాధన నీకే (2)

Em           D        Em
మన్నాను కురిపించినావు – బండనుండి నీళ్లిచ్చినావు (2)
Em       D
యెహోవా యీరే – చూచుకోనును (2)
C        D           
సర్వము సమకూర్చును..               ||ఆరాధన||  

Em            D        Em
వ్వాధులను తొలగించినావు – మృతులను మరి లేపినావు (2)
Em       D
యెహోవా రాఫా – స్వస్థపరచును(2)
C       D  
నను స్వస్థపరచును                  ||ఆరాధన|| 

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s