పరమ జీవము నాకు నివ్వ

G      C   D		       G
పరమ జీవము నాకు నివ్వ - తిరిగి లేచెను నాతో నుండ 
G		     C  D	            G
నిరంతరము నన్ను నడిపించును - మరల వచ్చి యేసు కొని పోవును 
G	  C        Am    D
యేసు చాలును హల్లెలూయ - యేసు చాలును హల్లెలూయ
G       C      D       G    D G
యే సమయమైన యే స్థితికైన - నా జీవితములో యేసు చాలును 

G      C   D		      G
సాతాను శోధన అధికమైన - సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళదను 
G		  C  D	     G
లోకము శరీరము లాగినను - లోబడక నేను వెళ్ళదను         ||యేసు||

G        C     D		         G
పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్ - శాంతి జలము చెంత నడిపించును 
G		     C  D	            G
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్ - మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును  ||యేసు||

G        C   D		        G
నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను - శరీరము కుళ్ళి కృశించినను 
G		  C   D	       G
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము - విరోధివలె నన్ను విడచినను       ||యేసు||

Strumming: D D U D U D U D 	

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s