నిను చూడని క్షణము

నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము 
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు 
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

నీదు స్వరము వినకనె నేను – నిను విడచి తిరిగితి నేను
నాదు బ్రతుకులో సమస్తము కోలిపోయితి (2)
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు  
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో     

నీ దివ్య ప్రేమను విడచి – నీ ఆత్మ తోడు త్రోసివేసి
అంధకార త్రోవలో నడచి – నీ గాయమే రేపితిని (2)
అయినా అదే ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
నను వీడని కరుణ - మరువలేనయా యేసయ్యా  

నీతో నుండని బ్రతుకు - నిను చూడని క్షణము
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 

నను హత్తుకున్న ప్రేమ – నను చేర్చుకున్న ప్రేమ
నీ వెలుగు లోనే నిత్యం – నే నడిచెదన్ (2)
నను విడువకు ప్రియుడా – నాకు తోడుగా నడువు
నీతోనే నా బ్రతుకు సాగింతును – యేసయ్యా 
    
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు  
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా ఓ..హో..హో 
నిను చూడని క్షణము - నీతో నుండని బ్రతుకు   
ఊహించలేను - నా యేసయ్యా (3)

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s