మనసంతా

The original song is in F#m, Capo 2 if you want to play in the original key

Intro: Em G Em G | Em G Am C

Em    G   Am   C
మనసంతా నీవే - ఊహల్లో నీవే
Em    G  Am    C
కనుపాపలో నీవే - నా జీవం నీవే

Instrumental: Em G Em G

Em     G   Am    C
నరనరములో నీవే - నా సర్వం నీవే
Em     G   Am    C
హృదయంలో నీవే - యెసయ్యా నీవే
G    Am    Em    C
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా
G    Am    Em   C
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా

Em    G     Am    C
కరుణించే దేవుడవూ - ప్రేమించే దేవుడవు
Em   G     Am    C
నీ ప్రేమ విడువనిదీ - నీ ప్రేమ మరువనిది
G    Am    Em    C
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా
G    Am    Em   C
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా

Instrumental: Em///|Em//D|Em//D|Em C Am D|Em C Am D|D///

  G   Am      Em  C
నీవే నా గీతము - నీవే సంగీతము
  G   Am      Em  C
నాదు జీవితము - నీకే అర్పింతును
G    Am    Em    C
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా
G    Am    Em   C
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా

Strumming: D D U U D U

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s