మనసంతా

మనసంతా నీవే - ఊహల్లో నీవే
కనుపాపలో నీవే - నా జీవం నీవే

నరనరములో నీవే - నా సర్వం నీవే
హృదయంలో నీవే - యెసయ్యా నీవే
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా

కరుణించే దేవుడవూ - ప్రేమించే దేవుడవు
నీ ప్రేమ విడువనిదీ - నీ ప్రేమ మరువనిది
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా 
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా
నీవే నా గీతము - నీవే సంగీతము
నాదు జీవితము - నీకే అర్పింతును   
నా పెదవులపై - ప్రతి గానం నీవెగా 
నా ప్రతి శ్వాసలో - నీకే ఆరాధనా

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s