చాలునయా చాలునయా

Em    Am      D     Bm   Em
చాలునయా చాలునయా - నీ కృప నాకు చాలునయా (2)
D   A       Em  D    A       Em
ప్రేమామయుడివై ప్రేమించావు - కరుణామయుడివై కరుణించావు (2)
Em       D 
తల్లిగ లాలించి - తండ్రిగ ప్రేమించే (2)
Em  D    Bm    Em
ప్రేమా కరుణా - నీ కృప చాలు (2)       ||చాలునయా||

Em       D      C          Am   Em
జిగటగల ఊభిలో పడియుండగా - నా అడుగులు స్థిరపరచి నిలిపితివయ్యా (2)
Em       D          Em       D    
హిస్సొపుతో నన్ను కడుగుము యేసయ్యా - హిమము కంటెను తెల్లగ మార్చయ్యా
Em      D           Em      D    
నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సయ్యా - నా జీవితమంత అర్పింతు నీకయ్యా
Em  D    Bm    Em
ప్రేమా కరుణా - నీ కృప చాలు (2)       ||చాలునయా||

Em          D     C         Am   Em
బంధువులు స్నేహితులు త్రోసెసినా - తల్లిదండ్రులే నన్ను వెలివేసినా (2)
Em    D         Em       D    
నన్ను నీవు విడువనె లేదయ్యా - మిన్నగ ప్రేమించి రక్షించినావయ్యా
Em      D          Em      D    
నీకేమి చెల్లింతు నా మంచి మెస్సయ్యా - నీ సాక్షిగ నేను ఇల జీవింతునయ్యా
Em  D    Bm    Em
ప్రేమా కరుణా - నీ కృప చాలు (2)       ||చాలునయా||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s