హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు

Em		      D                Em
హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు - హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు (2)

Em	  D	       C	     Em
రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా - రానైయున్నవాడా (2)
Em		   D		          Em
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే - మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)  ||హల్లెలూయ||

Em	 D	   C	    Em
సూర్యునిలో చంద్రునిలో - తారలలో ఆకాశములో (2)
Em		   D		          Em
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే - మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)  ||హల్లెలూయ||

Em	 D	  C	    Em
కొండలలో లోయలలో - జీవులలో ఆ జలములలో (2)
Em		   D		        Em
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే - మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)  ||హల్లెలూయ||

Em	  D	      C	   Em
ఆశ్చర్యకరుడా ఆదిసంభూతుడా - యుగయుగముల నిత్యుడా (2)
Em		   D		        Em
మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే - మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)  ||హల్లెలూయ||

Strumming: D D U D U D U D

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s