నజరేయుడా నా యేసయ్యా

Cm     Ab   Cm  Cm      G 
నజరేయుడా నా యేసయ్యా - ఎన్ని యుగాలకైనా
Bb        Ab  Bb    Ab G   Cm
ఆరాధ్య దైవము నీవేనని - గళమెత్తి నీ కీర్తి నే చాటెద ||నజరేయుడా||

Cm     G   Ab     Cm
ఆకాశ గగనాలను - నీ జేనతో కొలిచితివి (2)
Cm   Ab    Cm  G   Bb  Ab   Cm
శూన్యములో ఈ భూమిని - వ్రేలాడదీసిన నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Cm      G    Ab     Cm
అగాధ సముద్రాలకు - నీవే ఎల్లలు వేసితివి (2)
Cm   Ab      Cm  G   Bb   Ab   Cm
జలములలో బడి నే వెళ్ళినా - నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Cm       G   Ab     Cm
సీయోను శిఖరాగ్రము - నీ సింహాసనమాయెనా (2)
Cm   Ab      Cm  G   Bb   Ab   Cm
సీయోనులో నిను చూడాలని - ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా (2)
Cm   Bb   Ab   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
 G   Cm   G   Cm
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

Strumming: D D U D U D U

YouTube Link

2 thoughts on “నజరేయుడా నా యేసయ్యా

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s