నజరేయుడా నా యేసయ్యా

నజరేయుడా నా యేసయ్యా - ఎన్ని యుగాలకైనా
ఆరాధ్య దైవము నీవేనని - గళమెత్తి నీ కీర్తి నే చాటెద  ||నజరేయుడా||

ఆకాశ గగనాలను - నీ జేనతో కొలిచితివి (2)
శూన్యములో ఈ భూమిని - వ్రేలాడదీసిన నా యేసయ్యా (2)
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

అగాధ సముద్రాలకు - నీవే ఎల్లలు వేసితివి (2)
జలములలో బడి నే వెళ్ళినా - నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా (2)
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

సీయోను శిఖరాగ్రము - నీ సింహాసనమాయెనా (2)
సీయోనులో నిను చూడాలని - ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా (2)
నీకే వందనం - నీకే వందనం 
నీకే వందనం - నీకే వందనం            ||నజరేయుడా||

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s