నిత్య ప్రేమతో

Dm    Gm  C      Dm
నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
Dm Bb   C   Dm    Bb   C   Dm
తల్లి ప్రేమను మించినదే - లోక ప్రేమను మించినదే
Dm   Gm  C      Dm
నిన్ను నేను – ఎన్నడు విడువను (2)
Dm   Bb   C   Dm    Bb  C   Dm
నిత్యము నీతోనే జీవింతున్ - సత్య సాక్షిగ జీవింతున్

Dm    Gm  C     Dm
నిత్య రక్షణతో – నన్ను రక్షించెన్ (2)
Dm Bb  C   Dm    Bb  C  Dm
ఏక రక్షకుడు యేసే - లోక రక్షకుడు యేసే
Dm     Gm     C     Dm
నీ చిత్తమును చేయుటకై – నీ పోలికగా ఉండుటకై (2)
Dm Bb   C    Dm     Bb     C    Dm
నా సర్వము నీకే అర్పింతున్ - పూ..ర్ణానందముతో నీకే అర్పింతున్

Dm     Gm  C     Dm
నిత్య రాజ్యములో – నన్ను చేర్పించన్ (2)
Dm  Bb     C    Dm     Bb  C    Dm
మేఘ రథములపై రానైయున్నాడు - యేసు రాజుగ రానైయున్నాడు
Dm   Gm  C   Dm
ఆరాధింతును - సాష్టాంగపడి (2)
Dm  Bb  C   Dm     Bb  C  Dm
స్వర్గ రాజ్యములో యేసున్ - సత్య దైవం యేసున్

Dm    Gm C      Dm
నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
Dm Bb   C   Dm    Bb   C   Dm
తల్లి ప్రేమను మించినదే - లోక ప్రేమను మించినదే

Dm    Gm C      Dm
నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
Dm Bb   C   Dm    Bb   C   Dm
తల్లి ప్రేమను మించినదే - లోక ప్రేమను మించినదే

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s