సుందర సుందర నామం

యేసు నామం - సుందర నామం
యేసు నామం - మధురం మధురం
జుంటి తేనెల - కంటె మధురము

పాపములను - క్షమియించు నామం
శాపములను - తొలగించు నామం
స్వస్థపరచును - యేసు నామము

అన్ని నామముల కన్న పై నామము
నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న నామము (2)

సుందర సుందర నామం – యేసుని నామం (2)   ||యేసు నామం||

అద్వితీయ నామం – అతిశయ నామం
ఆరాధించు నామం – ఆర్భాటించు నామం (4)

సుందర సుందర నామం – యేసుని నామం  (4)

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s