యేసే నా పరిహారి

యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి
నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2)     ||యేసే||

ఎన్ని కష్టాలు కలిగిననూ – నన్ను కృంగించే బాధలెన్నో (2)
ఎన్ని నష్టాలు శోభిల్లినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి   (2)   ||యేసే||

నన్ను సాతాను వెంబడించినా  – నన్ను శతృవు ఎదిరించినా (2)
పలు నిందలు నను చుట్టినా  – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2) ||యేసే||

మణి మాణ్యాలు లేకున్న - మనోవేదనలు వేధించిన  (2) 
నరులెల్లరు నను విడచిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)  ||యేసే|| 

బహు వ్యాదులు నను సోకిన - నాకు శాంతి కరువైన  (2) 
నను శోధకుడు శోధించిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)  ||యేసే||

దేవా నీవే నా ఆధారం – నీ ప్రేమకు సాటెవ్వరు  (2)
నా జీవిత కాలమంత – నిను పాడి స్తుతించెదను (2)     ||యేసే||

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s