యేసూ నీవే కావాలయ్యా

పల్లవి
యేసూ నీవే కావాలయ్యా - నాతో కూడా రావలయ్యా (2)
ఘనుడా నీ దివ్య సన్నిధి - నను ఆదుకునే నా పెన్నిధి
నీవే కావాలయ్యా – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

చరనం 1 
నీవే నాతో వస్తే – దిగులు నా కుండదు (2)
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – తెగులు నన్న౦టదు (2)
నీవే కావాలయ్య – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

చరనం 2  
నీవే నాతో వస్తే – కొరత నా కుండదు (2)
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – క్షయత నన్న౦టదు (2)   
నీవే కావాలయ్యా – నాతో రావలయ్యా (2)    ||యేసు నీవే||

చరనం 3 
నీవే నాతో వస్తే – ఓటమి నా కుండదు (2)
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – చీకటి నన్న౦టదు (2)
నీవే కావాలయ్య – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s