ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం

ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
ఇదిగో దేవా ఈ మనసు
ఇదిగో దేవా ఈ దేహం
ఈ నీ అగ్నితో కాల్చుమా
పరిషుద్ధా అగ్నితో కాల్చుమా

పనికి రాని తీగలున్నవి 
ఫలమివ్వా అడ్డుచున్నవి
ఫలియించే ఆష నాకుంది
ఈ నీ అగ్నితో కాల్చుమా
పరిషుద్ధా అగ్నితో కాల్చుమా

ఓ నా తోట మాలి
ఇంకో యేడాది గడువు కావాలి
ఫలియించే ఆష నాకుంది
ఈ నీ అగ్నితో కాల్చుమా
పరిషుద్ధా అగ్నితో కాల్చుమా

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s