అత్యున్నత సింహాసనముపై

G     C   G    G        C 
అత్యున్నత సింహాసనముపై - ఆసీనుడవైయున్న దేవా
Am        D      Bm D    G
అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే - ఆరాధింతును నిన్నే   ||అత్యున్నత||

G     C   D        Bm   Em
ఆహ హ... హల్లెలూయ - ఆహ హ... హల్లెలూయ
     Am  D        G   Em
ఆహ హ... హల్లెలూయ - ఆహ హ... హల్లెలూయ
      Am   D      G    
ఆహ హ... హల్లెలూయ - ఆ ఆ .. ఆమేన్

G   C   G    G      C 
ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం - ఆలోచన కర్తా స్తోత్రం
Am      D         Bm   D   G
బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి - సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం ||ఆహహ||

G     C     G    G        C 
కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం - కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం
Am     D       Bm    D  G
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే - నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రం      ||ఆహహ||

G   C     G    G      C 
ఆమేన్ అనువాడా స్తోత్రం - అల్ఫా ఓమేగా స్తోత్రం 
Am        D         Bm D    G
అగ్ని జ్వాలలవంటి కన్నులు గలవాడా - అత్యున్నతుడా స్తోత్రం ||ఆహహ||

Strumming: D D U D U

YouTube Link

2 thoughts on “అత్యున్నత సింహాసనముపై

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s