స్తోత్రం చెల్లింతుము

Em       D    C      Em
స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము
Em  C   Bm      Em
యేసు నాథుని మేలులు తలంచి             ||స్తోత్రం||

Em                  C    D   Em
దివారాత్రములు - కంటిపాపవలె కాచి (2)
Em      D   C   D   Em
దయగల హస్తముతో - బ్రోచి నడిపించితివి (2)    ||స్తోత్రం||

Em                  C    D   Em
గాడాంధకారములో - కన్నీటి లోయలలో
Em      D   C   D   Em
కృశించి పోనీయక - కృపలతో బలపరచితివి       ||స్తోత్రం|| 

Em                  C      D    Em
సజీవ యాగముగా - మా శరీరము సమర్పించి
Em      D   C    D   Em
సంపూర్ణ సిద్దినొంద - శుద్దాత్మను నొసగితివి        ||స్తోత్రం||

Em                     C     D  Em
సీయోను మార్గములో - పలు శోధనలు రాగా
Em        D   C    D   Em
సాతాన్ని జయించుటకు - విశ్వాసము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

Em                   C     D  Em
సిలువను మోసుకొని - సువార్తను చేపట్టి
Em      D     C    D   Em
యేసుని వెంబడింప - ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి     ||స్తోత్రం||

Em                   C    D    Em
పాడెద హల్లెలూయా - మరనాత హల్లెలూయా
Em        D     C   D   Em
సద పాడెద హల్లెలూయా - ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా ||స్తోత్రం||

Strumming: D D U D U D U

2 thoughts on “స్తోత్రం చెల్లింతుము

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s