ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు

Intro: Gm Eb F F

పల్లవి
Gm     Eb      F      Gm
ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు - యేసు తోడుండగా
Gm     Eb    F      Gm
ఏ చింత లేదు ఏ నష్టం - ప్రభువే మనకుండగా

Cm   Bb    F      D
దిగులేల ఓ సోదరా - ప్రభువే మనకండగా
Cm   Bb    F      D
భయమేల ఓ సోదరీ - యేసే మనకుండగా
Bb         F         Gm  Gm
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ - హల్లెలూయ (2) ||ఏ బాధ||

చరణం 1
Gm        F       Eb  Gm 
ఎర్ర సంద్రం ఎదురొచ్చినా - ఎరికో గోడలు అడ్డొచ్చినా
Gm     F         Gm
సాతానే శోధించినా - శత్రువులే శాసించినా
Gm    F     Eb      F
పడకు భయపడకు - బలవంతుడే నీకుండగా
Gm    F    Eb   F
నీకు మరి నాకు - ఇమ్మానుయేలుండగా        ||దిగులేల||

చరణం 2
Gm      F      Eb  Gm 
పర్వతాలు తొలగినా - మెట్టలు దద్దరిల్లినా
Gm      F         Gm
తుఫానులే చెలరేగినా - వరదలె ఉప్పొంగినా
Gm   F      Eb      F
కడకు నీ కడకు - ప్రభు యేసే దిగి వచ్ఛుగా
Gm    F    Eb       F
నమ్ము ఇది నమ్ము - యెహోవా యీరే కదా      ||దిగులేల||

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s