యేసూ నీవే కావాలయ్యా

పల్లవి
D              G        A         D
యేసూ నీవే కావాలయ్యా - నాతో కూడా రావలయ్యా (2)
  Bm        D            Bm         D
ఘనుడా నీ దివ్య సన్నిధి - నను ఆదుకునే నా పెన్నిధి
    A                D
నీవే కావాలయ్యా – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

చరనం 1 
D   Bm    A   Bm   G    A
నీవే నాతో వస్తే – దిగులు నా కుండదు (2)
Bm  G    Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – తెగులు నన్న౦టదు (2)
    A                D
నీవే కావాలయ్య – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

చరనం 2  
D   Bm   A   Bm  G    A
నీవే నాతో వస్తే – కొరత నా కుండదు (2)
Bm  G   Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – క్షయత నన్న౦టదు (2)   
    A                D
నీవే కావాలయ్యా – నాతో రావలయ్యా (2)    ||యేసు నీవే||

చరనం 3 
D   Bm   A   Bm  G    A
నీవే నాతో వస్తే – ఓటమి నా కుండదు (2)
Bm  G   Bm   A           D
నీవే ఆజ్ఞాపిస్తే – చీకటి నన్న౦టదు (2)
    A                D
నీవే కావాలయ్య – నాతో రావలయ్యా (2)     ||యేసు నీవే||

Strumming: D U D U D U D U D

YouTube Link (Note that the original song in the video is in Eb)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s