జయం జయం యేసులో నాకు

Intro(X2): Am / / / | Am / D C

పల్లవి
Am             Dm      Em   Am
జయం జయం జయం జయం - యేసులో నాకు జయం జయం (2)

చరనం 1
Am              G           Dm                      E
విశ్వాసముతో నేను సాగి వెళ్లెద – ఆత్మ పరిపూర్ణుడై ముందుకెళ్లెద (2)
F            G              F            E
నీ వాక్యమే నా హృదయములో - నానోటిలో వుందిలా

పల్లవి
Am             Dm      Em   Am
జయం జయం జయం జయం - యేసులో నాకు జయం జయం (2)

చరనం 2
Am           G             Dm                 E
గొప్ప కొండలు కదలి పోవును – సరిహద్దులు తొలగిపోవును (2)
F           G           F            E
అసాధ్యమైనది సాధించెద – విశ్వాసముతో నేను

పల్లవి
Am             Dm      Em   Am
జయం జయం జయం జయం - యేసులో నాకు జయం జయం (2)

బ్రిడ్జ్
Am         F
జయం జయం...... జయం జయం......
Am           F
జయం జయం జయం..... జయం జయం జయం.....
Am 
జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం 
F
జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం జయం
C     G        Am
యేసులో నాకు.... జయం జయం

Dm      Em   Am 
యేసులో నాకు జయం జయం
Dm      Em   Am 
యేసులో నాకు జయం జయం
Dm      Em       Am 
యేసులో నాకు........ జయం జయం

Strumming: D U D U D D U

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s