సుందర సుందర నామం

Intro: G F
G       F     G
యేసు నామం - సుందర నామం
       F     G
యేసు నామం - మధురం మధురం
Bb      C      G F G F
జుంటి తేనెల - కంటె మధురము

G      F      G
పాపములను - క్షమియించు నామం
G      F     G
శాపములను - తొలగించు నామం
Bb      C     G F G F
స్వస్థపరచును - యేసు నామము

G
అన్ని నామముల కన్న పై నామము
Eb
నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న నామము (2)

G        F       G F G F
సుందర సుందర నామం – యేసుని నామం (2)   ||యేసు నామం||

G
అద్వితీయ నామం – అతిశయ నామం
Eb
ఆరాధించు నామం – ఆర్భాటించు నామం (4)

G        F       G F G F
సుందర సుందర నామం – యేసుని నామం  (4)

Strumming: D D U D U D U D U

YouTube Link

3 thoughts on “సుందర సుందర నామం

 1. Wow mind blowing song, thanks for sharing. Many of the songs that are associated with religions are very memorable and help people to get across their feelings and emotions when it comes to their faith. This simple way of showing faith has encouraged a great number of people to learn to play guitar as this allows them another outlet to show their faith and devotion. Having some simple chords and music to play and combining them with lyrics that praise God is a fantastic way for many people to tell the world just what they believe in.good good father chords

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s