ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం

   Em     D Dsus4 D
ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
   C     Em 
ఇదిగో దేవా ఈ మనసు
   Em    D Dsus4 D
ఇదిగో దేవా ఈ దేహం
  Em  Bm   Em
ఈ నీ అగ్నితో కాల్చుమా
  Em   Bm   Em
పరిషుద్ధా అగ్నితో కాల్చుమా

   Em     D Dsus4 D
పనికి రాని తీగలున్నవి 
   C     Em 
ఫలమివ్వా అడ్డుచున్నవి
   Em     D Dsus4 D
ఫలియించే ఆష నాకుంది
  Em  Bm   Em
ఈ నీ అగ్నితో కాల్చుమా
  Em   Bm   Em
పరిషుద్ధా అగ్నితో కాల్చుమా

   Em   D Dsus4 D
ఓ నా తోట మాలి
   C       Em 
ఇంకో యేడాది గడువు కావాలి
   Em     D Dsus4 D
ఫలియించే ఆష నాకుంది
  Em  Bm   Em
ఈ నీ అగ్నితో కాల్చుమా
  Em   Bm   Em
పరిషుద్ధా అగ్నితో కాల్చుమా

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s