బంగారం అడుగలేదు

Chorus
D    G     Bm   G      D      G   D
బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదు - హృదయాన్ని అడిగావయ్యా
D    G     Bm    G      D     G   D
ఆస్తులను అడుగలేదు అంతస్తులు అడుగలేదు - హృదయాన్ని అడిగావయ్యా 

D    Bm   G        A   D
కన్నీటిని తుడిచావయ్యా - సంతోషాన్ని ఇచ్చావయ్యా
D     Bm  G        A   D
మనుషులను చేసావయ్యా - నీ రూపాన్ని ఇచ్చావయ్యా

D    Bm-A D   D    Bm-A D
నా సర్వం యే-సయ్యా... నా జీవం యే-సయ్యా...
D     Bm-A D    D     A  D
నా ప్రాణం యే-సయ్యా... నా ధ్యానం యేసయ్యా...     ||బంగారం||

Verse 1
D   G    Bm   G    D    G   D
పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని తీసేయ - భూలోకం వచ్చావయ్యా
D   G   Bm   G     D    G   D
కష్టాన్ని తీర్చేసి నష్టాన్ని పూడ్చేయ - నా కొసం వచ్చావయ్యా (2) ||కన్నీటిని||

Verse 2
D   G    Bm   G      D    G   D
రక్తాన్ని చిందించి రక్షణను అందించి - మోక్షాన్ని ఇచ్చావయ్యా
D    G   Bm    G    D   G    D
ధనవంతులనుగా మమ్ములను చేయ - దారిద్య్రమొందావయ్యా (2) ||కన్నీటిని||

YouTube Link (Note that the version in the video is not identical to the post)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s