నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా

పల్లవి
Em           D        C       Am     D    Em
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా – నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా (2)
Em         D                 C
నీ మాట చాలయ్యా – నీ చూపు చాలయ్యా
      Am             Em
నీ తోడు చాలయ్యా – నీ నీడ చాలయ్యా (2)  ||నీవుంటే||

చరనం 1
Em          D           Em            
ఎన్ని బాధలున్నను ఇబ్బందులైనను 
       D  C (Am)  Em
ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్ఠూరమైనను (2)    ||నీ మాట||

చరనం 2
Em           D           Em             
బ్రతుకునావా పగిలినా కడలి పాలైనను 
        D  C (Am)   Em
అలలు ముంచివేసినా ఆశలు అణగారినా (2) ||నీ మాట||

చరనం 3
Em         D            Em  
ఆస్తులన్నీ పోయినా అనాథగా మిగిలినా
      D  C (Am)   Em
ఆప్తులే విడనాడినా ఆరోగ్యం క్షీణించినా  (2)  ||నీ మాట||

చరనం 4
Em          D            Em              
నీకు ఇలలో ఏదియూ లేదు అసాధ్యమూ
        D   C (Am)   Em
నీదు కృపతో నాకేదియూ కాదిల సమానము (2) ||నీ మాట||

Strumming: D U D D U D U

YouTube Link – (Note that this video is in Gm)

One thought on “నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా

 1. Wow mind blowing song, thanks for sharing. Songs and music have always played a big part in religion and they help to bind people together in unity and make it feel as though there is a strong collective element around everyone. A great number of music fans enjoy the sense of unity that follows a band can give them so you can imagine how this type of music makes a religious person feel.good good father chords

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s