ఊహించలేని మేలులతో నింపిన

పల్లవి 
A           F#m
ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
D   E      A
నా యేసయ్యా నీకే నా వందనం (2)
A   F#m      D
వర్ణించగలనా నీ కార్యముల్
B   E   F#m   A
వివరించగలనా నీ మేలులన్ (2)     ||ఊహించలేని||

చరనం 1 
A              F#m
మేలుతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు
E       A
రక్షణ పాత్రనిచ్చి నిను స్తుతియింతును (2)
A    F#m     D
ఇశ్రాయేలు దేవుడా నా రక్షకా
B    E  F#m    A
స్తుతియింతును నీ నామమున్ (2)    ||ఊహించలేని||

చరనం 2 
A          F#Em
నా దీనస్థితిని నీవు మార్చినావు
E      A
నా జీవితానికి విలువనిచ్చినావు (2)
A    F#m       D
నీ కృపతో నన్ను ఆవరించినావు
B     E  F#m    A
నీ సన్నిధి నాకు తోడునిచ్చినావు (2)   ||ఊహించలేని||

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s