యేసే నా మార్గము యేసే నా సత్యము

E               G#m
యేసే నా మార్గము యేసే నా సత్యము
A    B     C#m
జీవమని పాడెదం (2)

C#m    E       C#m
పరిశుద్ధ దేవుడు - ఆధార భూతుడు
       E       C#m
ఆధరించు దేవుడు - ఓదార్పునిచ్చును

  A        F#m
నా ప్రతి అవసరములో ఆదుకొను దేవుడు
G#m      A
రోగములన్నిటిని స్వస్థపరచు వాడు

E        G#m
యేసే నా మార్గము యేసే నా సత్యము
A  B   C#m
జీవమని పాడెదం (2)

  A        F#m
నా ప్రతి అవసరములో ఆదుకొను దేవుడు
G#m      A
రోగములన్నిటిని స్వస్థపరచు వాడు

Strumming: D D D U D U D

YouTube Link

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s