శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయిలో

D        A  D
శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయిలో
  A   D    A  D
నేడు పాయక బెత్లెహేము యూరిలో    ||శ్రీ యేసుండు||

D        A   D
కన్నియ మరియమ్మ గర్భమందున
 A   D   A    D
ఇమ్మానుయేలనెడి నామమందున    ||శ్రీ యేసుండు||

D        A    D
సత్రమందున పశువుల శాల యందున
  A   D   A    D
దేవపుత్రుండు మనుజుండాయెనందున   ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
పట్టి పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి
   A   D   A  D
పశుల తొట్టిలో పరుండ బెట్టబడి    ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
గొల్లలెల్లరు మిగుల భీతిల్లగ
   A  D    A D
దెల్పె గొప్ప వార్త దూత చల్లగ     ||శ్రీ యేసుండు||

D        A  D
మన కొరకొక్క శిశువు పుట్టెను
   A   D   A D
ధరను మన దోషముల బోగొట్టను   ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
పరలోకపు సైన్యంబు గూడెను
   A   D    A D
మింట వర రక్షకుని గూర్చి పాడెను  ||శ్రీ యేసుండు||

D       A  D
అక్షయుండగు యేసు వచ్చెను
   A  D  A D
మనకు రక్షణంబు సిద్ధపర్చెను    ||శ్రీ యేసుండు||

Strumming: D D U D U

2 thoughts on “శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయిలో

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s