సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం

సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం
కరుణామయుని కిరణాల అరుణోదయం (2)
శ్రమవెలత హృదయాలు వెలుగైనవి
మరణాల తెరచాప మరుగైనది (2)             ||సుధా||

లోకాలలో పాపశోకాలలో - ఏకాకినై బ్రతుకు అవినీతినై (2)
శ్రమదాల్చి భువిలోన భూసావళి - ప్రేమానురాగాలు బ్రోచాయని (2)
నమ్మినవారిని రమ్మని పిలిచెను రక్షకుడా యేసు
నిత్యరక్షణ సత్యమార్గము ఇలపై ఆ క్రీస్తే (2)
ఆ జన్మమే - అనుబంధమే - అనురాగమే - ఆనందమే (2)    ||సుధా||

దివిరాజుగా భువికి దిగినాడని - రవిరాజుగా ఇలను వెలిసాడని (2)
పరలోక భవనాలు తెరిచాయని - నవలోక గగనాలు పిలిచాయని (2)
నమ్మినవారిని రమ్మని పిలిచెను రక్షకుడా యేసు
నిత్యరక్షణ సత్యమార్గము ఇలపై ఆ క్రీస్తే (2)
ఆ జన్మమే - అనుబంధమే - అనురాగమే - ఆనందమే (2)    ||సుధా||

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s