ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త

ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
నిత్యుడగు తండ్రి - బలవంతుడు
లోకాన్ని ప్రేమించి - తన ప్రాణమునర్పించి
తిరిగి లేచిన - పునరుధ్ధానుడు
రండి మన హృదయాలను - ఆయనకు అర్పించి
ఆత్మతో సత్యముతోను - ఆరాధించెదము ఆరాధించెదము 
ఆరాధన ఆరాధన - యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
పరిశుధ్ధుడు పరిశుద్ధుడు - మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
రాజులకే రారాజు - ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
హల్లెలుయా హల్లెలుయా - హల్లెలుయా హల్లెలుయా 

సత్య స్వరూపి - సర్వాంతర్యామి
సర్వాధికారి - మంచి కాపరి
వేలాధి సూర్యుల - కాంతిని మించిన
మహిమగలవాడు - మహాదేవుడు
రండి మనమందరము - ఉత్సహ గానములతో
ఆ దేవా దేవుని - ఆరాధించెదము ఆరాధించెదము 
ఆరాధన ఆరాధన - యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
పరిశుధ్ధుడు పరిశుద్ధుడు - మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
రాజులకే రారాజు - ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
హల్లెలుయా హల్లెలుయా - హల్లెలుయా హల్లెలుయా

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s