ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త

Intro: F#m C#m D E

 A      F#m
ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
 A       D  E
నిత్యుడగు తండ్రి - బలవంతుడు
 A        F#m
లోకాన్ని ప్రేమించి - తన ప్రాణమునర్పించి
 A      D  E
తిరిగి లేచిన - పునరుధ్ధానుడు
 D     C#m    Bm  A 
రండి మన హృదయాలను - ఆయనకు అర్పించి
 D  C#m     D   A  E D   A 
ఆత్మతో సత్యముతోను - ఆరాధించెదము... ఆరాధించెదము 
 F#m C#m   D     E
ఆరాధన ఆరాధన - యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
 F#m   C#m     D    E
పరిశుధ్ధుడు పరిశుద్ధుడు - మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
 F#m  C#m   D    E 
రాజులకే రారాజు - ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
 F#m    C#m    D    E 
హల్లెలుయా హల్లెలుయా - హల్లెలుయా హల్లెలుయా 

 A      F#m
సత్య స్వరూపి - సర్వాంతర్యామి
 A       D E
సర్వాధికారి - మంచి కాపరి
 A      F#m
వేలాధి సూర్యుల - కాంతిని మించిన
 A       D E
మహిమగలవాడు - మహాదేవుడు
 D     C#m   Bm    A 
రండి మనమందరము - ఉత్సహ గానములతో
 D  C#m   D   A  E  D   A 
ఆ దేవా దేవుని - ఆరాధించెదము... ఆరాధించెదము 
 F#m C#m   D     E
ఆరాధన ఆరాధన - యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
 F#m   C#m     D    E
పరిశుధ్ధుడు పరిశుద్ధుడు - మన దేవుడు అతిశ్రేష్ఠుడు
 F#m  C#m   D    E 
రాజులకే రారాజు - ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
 F#m    C#m    D    E 
హల్లెలుయా హల్లెలుయా - హల్లెలుయా హల్లెలుయా 

Strumming: D D U D U D U D

Album: Rojantha
Singers: Ankitha and Krupa Kiran

Youtube Link

2 thoughts on “ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s