రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య

పల్లవి

రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య (2)  
రారే చూడా మనమెల్లుదామన్నయ్య (2)

చరనం 1

యూదాయనే దేశమందన్నయ్య (2)
యూదులకు గొప్ప రాజు పుట్టేనయ్య (2)

చరనం 2

పశువుల పాకలోనన్నయ్య (2) 
శిశువు పుట్టే చూడ రండన్నయ్య (2)

చరనం 3

తారన్ జూచి తూర్పు జ్ఞానులన్నయ్య (2)
తరలీనరే బేత్లెహేమన్నయ్య (2)

చరనం 4

బంగారము సాంబ్రాణి బోలమన్నయ్య (2)
బాగుగాను యేసు కిచ్చిరన్నయ్య (2)

చరనం 5

ఆడుదము పాడుదామన్నయ్య (2)
వేడుకలో మనం వేడుదామన్నయ్య (2)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s