ఓ సద్భక్తులార

ఓ సద్భక్తులార లోక రక్షకుండు
బేత్లెహేమందు నేడు జన్మించెన్   
రాజాధి రాజు ప్రభువైన యేసు 
నమస్కరింప రండి - నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి - యుత్సాహాముతో

సర్వేశ్వరుండు నరరూపమెత్తి 
కన్యకు పుట్టే నేడు వేంచేసెన్  
మానవ జన్మమెత్తిన శ్రీ యేసు 
నీకు నమస్కరించి - నీకు నమస్కరించి
నీకు నమస్కరించి - పూజింతుము

ఓ దూతలార ఉత్సాహించి పాడి 
రక్షకుండైన యేసున్ స్తుతించుడి 
పరాత్పరుండ నీకు స్తోత్రమంచు 
నమస్కరింప రండి - నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి - యుత్సాహాముతో

యేసు ధ్యానించి నీ పవిత్ర జన్మ 
మీ వేల స్తోత్రము నర్పింతుము
అనాది వాక్యమాయే నరరూపు
నమస్కరింప రండి - నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి - యుత్సాహాముతో

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s