సదా కాలము నీతో నేను

పల్లవి

G     D    C     G
సదా కాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా.... (2)
  C     D     Bm     G
యేసయ్యా....యేసయ్యా...యేసయ్యా.....యేసయ్యా.... (2)

చరనం 1

G      Em      D      C   G
పాపాల ఊభిలో పడియున్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా (2)
G       Em    D      C   G
యే తోడు లేని నాకు నా తోడుగా నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా (2) 

చరనం 2

G      Em     D      C   G
నీ వాత్సళ్యమును నాపై చూపించి నీ సాక్షిగ నన్ను నిలిపావయ్యా (2)
G     Em      D      C    G
ఆశ్చర్య కార్యములు ఎన్నో చేసి నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా (2)

Strumming: D U D D U D

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s