యేసే దైవము

యేసే దైవము - యేసే జీవము
నా క్రీస్తే సర్వము - నిత్య జీవము

మహిమ నీకే - ఘనత నీకే
నిన్నే పూజించి - నే ఆరాధింతును

యేసయ్యా - నా యేసయ్యా
యేసయ్యా - నా యేసయ్యా    (3)

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s