యేసే దైవము

C      F
యేసే దైవము - యేసే జీవము
 C        G
నా క్రీస్తే సర్వము - నిత్య జీవము
Am     F
మహిమ నీకే - ఘనత నీకే
C       G   E
నిన్నే పూజించి - నే ఆరాధింతును
Am     F
యేసయ్యా - నా యేసయ్యా
C      G
యేసయ్యా - నా యేసయ్యా  (3)

Strumming: D D U D U D U D U D U 

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s