ఓ సద్భక్తులార

 G   D G  C  D
ఓ సద్భక్తులార లోక రక్షకుండు
Em  D  G  D A D
బేత్లెహేమందు నేడు జన్మించెన్ 
G Am D G  D Em D 
రాజాధి రాజు ప్రభువైన యేసు 
 G    D    G    D
నమస్కరింప రండి - నమస్కరింప రండి
 Am   D C   G  D  G
నమస్కరింప రండి - యుత్సాహాముతో

G  D  G C  D
సర్వేశ్వరుండు నరరూపమెత్తి 
Em  D  G  D A D
కన్యకు పుట్టే నేడు వేంచేసెన్ 
G Am D G D  Em D 
మానవ జన్మమెత్తిన శ్రీ యేసు 
 G    D   G    D
నీకు నమస్కరించి - నీకు నమస్కరించి
 Am   D C  G D  G
నీకు నమస్కరించి - పూజింతుము

G   D  G  C  D
ఓ దూతలార ఉత్సాహించి పాడి 
Em D  G   D A  D
రక్షకుండైన యేసున్ స్తుతించుడి 
G Am D  G  D Em D 
పరాత్పరుండ నీకు స్తోత్రమంచు 
 G    D    G    D
నమస్కరింప రండి - నమస్కరింప రండి
 Am   D C   G D  G
నమస్కరింప రండి - యుత్సాహాముతో

G   D  G  C  D
యేసు ధ్యానించి నీ పవిత్ర జన్మ 
Em  D G D A D
మీ వేల స్తోత్రము నర్పింతుము
G Am D  G  D Em D 
అనాది వాక్యమాయే నరరూపు
 G    D    G    D
నమస్కరింప రండి - నమస్కరింప రండి
 Am   D C   G D  G
నమస్కరింప రండి - యుత్సాహాముతో

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s