రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య

Em  D C   D 
రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య (2) 
C   G  C  D  
రారే చూడా మనమెల్లుదామన్నయ్య (2)

Em   D C  D 
యూదాయనే దేశమందన్నయ్య (2)
C   G   C   D 
యూదులకు గొప్ప రాజు పుట్టేనయ్య (2)

Em  D C  D 
పశువుల పాకలోనన్నయ్య (2) 
C   G C   D 
శిశువు పుట్టే చూడ రండన్నయ్య (2)

Em   D C     D 
తారన్ జూచి తూర్పు జ్ఞానులన్నయ్య (2)
C  G C   D 
తరలీనరే బేత్లెహేమన్నయ్య (2)

Em  D   C    D 
బంగారము సాంబ్రాణి బోలమన్నయ్య (2)
C  G C    D 
బాగుగాను యేసు కిచ్చిరన్నయ్య (2)

Em  D C   D 
ఆడుదము పాడుదామన్నయ్య (2)
C  G   C   D 
వేడుకలో మనం వేడుదామన్నయ్య (2)

Strumming: D D U D U

5 thoughts on “రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య

 1. yes brother we need christmas songs cards mostly gospel oreanted songs in christmas carals,,,,,…… yes realy You doing great Job its but i understand its very tough to do it. but you can

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s